Input Verkiezingsprogram: Klimaat

Klimaat, een complex vraagstuk

Het klimaatbeleid is een complex vraagstuk waarin verschillende belangen, wetenschappelijke inzichten en politieke overwegingen een rol spelen. Een evenwichtige aanpak kan bijdragen aan het behalen van de gewenste doelen. Dus energie efficiency, CO2- afvang technologieën, het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit. Het klimaatbeleid is geen in beton gegoten overeenkomst, maar een richtlijn met ruimte voor aanpassingen die passen bij de regio.

Liberalen willen geen dogmatische maar een pragmatische aanpak. Pragmatisch door het streven naar een combinatie van innovatieve oplossingen, kijken per regio wat mogelijk is door gemeenten, provincies en waterschappen, lokale betrokkenheid van burgers en bedrijven en het vermijden van schadelijke praktijken om de klimaatdoelstellingen te bereiken zoals bijvoorbeeld bomenkap ten behoeve van biomassa. Ontbossing is schadelijk voor het milieu en dat moet stoppen. Innovaties op het gebied van duurzame energievoorziening krijgen een enorme vlucht naar voren, maar het halsstarrig vasthouden aan jaartallen remt de tijd en ruimte om innovatie echt ruim baan te geven. Er is namelijk meer mogelijk dan alleen zonneweiden en windturbines. Denk aan waterstof, zon op dak, biogas, waterkracht, mestvergisting, kernenergie. Het bouwen van kerncentrales is prioriteit nummer één, de schop moet in de grond. Daarnaast moet het onderzoek naar SMR (Small Modular Reactors) ook verder aangejaagd worden.

Kortom, een liberale energiestrategie stelt de wettelijk vastgestelde doelen niet ter discussie, maar gaat uit van de vrijheid voor gemeenten maatwerk te leveren. Een energiestrategie die past bij inwoners en het landschap. Een energiestrategie waarbij gemeenten samen met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een maatschappelijk gedragen plan ontwikkelen. Een liberale energiestrategie draagt ook bij aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Meer inspraak, meer het gevoel dat de stem van inwoners gehoord wordt, meer gebruik maken van hun kennis en kunde. Dit kernachtige betoog vloeit voort uit de aangenomen motie, ingediend door VVD-leden uit het hele land tijdens de ALV van 3 juni jl. Met als doel: de broeikasgasreductie zelf moet centraal staan. Niet het topdown opleggen van de manier waarop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *