Waarde onderhandelaars

Na de zomerstilte, is de formatie van het nieuwe kabinet weer terug in het nieuws. Dezer dagen wordt het zogeheten formatie-document, dat door dhr. Rutte en mw. Kaag is opgesteld, besproken.

De inhoud van het werkdocument is niet bekend geworden, dus kunnen wij niet beoordelen in hoeverre de standpunten van de VVD hierin voldoende naar voren komen. Wel gaan wij er van uit dat dit formatie-document met de VVD Tweede Kamer fractie besproken is.

Graag willen wij u herinneren aan het verkiezingsprogramma van de VVD, vastgesteld door de leden, op basis waarvan de huidige VVD-fractie in de Tweede Kamer is gekozen. Uit dit verkiezingsprogramma hebben wij de voor de VVD meest herkenbare punten gehaald, welke ook, voor een duidelijk profiel van de VVD in het nieuwe kabinet, onverkort in het regeerakkoord moeten komen.

Verbieden sociale huurwoningen aan statushouders

Aanscherping van het huisvestingsbeleid voor statushouders. Statushouders verhuizen na het azc niet automatisch meer door naar een sociale huurwoning en krijgen geen voorrang, maar blijven op speciale integratielocaties waar zij een intensief inburgeringstraject doorlopen. Pas als zij voortvarend bezig zijn met de inburgering, bijvoorbeeld door een opleiding af te ronden of zicht hebben op werk, kunnen zij doorstromen naar een eigen huurwoning.

NAVO-norm 2%

Substantiële verhoging van het defensiebudget naar tenminste het Europese NAVO-gemiddelde. Zo levert Nederland een redelijk aandeel binnen de NAVO en zetten we een eerste stap naar de NAVO-norm om twee procent van de economie aan defensie te besteden. Wanneer het economisch herstel voorspoedig verloopt, moeten we sneller naar de NAVO-norm

Het bouwen van kerncentrales

Nieuwe kerncentrales in Nederland om op de lange termijn een betrouwbare en CO2-neutrale energievoorziening te garanderen. Kernenergie kan op overheidssteun rekenen, waaronder financiering uit het Groeifonds. De strenge veiligheidseisen voor kernenergie blijven van kracht. Kernafval slaan we veilig op. Om de bouw van kerncentrales mogelijk te maken wordt een marktconsultatie gehouden die kan leiden tot concrete plannen. Daarnaast is van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de bouw van kleine modulaire reactoren in Nederland. Langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, die schone energie oplevert

Middeninkomens en ondernemers erop vooruit laten gaan door het verlagen van de belastingen

Middeninkomens, werkenden en ondernemers erop vooruit laten gaan door verlagen van de belastingen met een middeninkomenskorting. We verhogen de arbeidskorting en breiden deze uit, gericht op werkende middeninkomens. We zetten ons in om de belastingen verder te verlagen en de belastingwetgeving te vereenvoudigen

Een mini Schengen met strikte grenscontroles binnen de Europese unie

Een mini-Schengenzone met strikte grenscontroles binnen de Europese Unie als het onhaalbaar blijkt om of migratiedeals of opvangcentra aan de buitengrens van de Europese Unie op te zetten. Migranten die toch binnen deze zone asiel aanvragen, worden opgevangen in bewaakte locaties aan de grens en teruggestuurd naar de (veilige) landen waar ze zijn binnengekomen.

Innovatie en techniek helpen ons uit de stikstofcrisis

Voor de landbouw stimuleren we innovatieve methoden die ruimte efficiënt gebruiken en emissies bij de productie omlaag brengen.

Gescheiden klassen voor jongens en meisjes zijn onacceptabel

Uiteindelijk willen we in de Grondwet de onderwijsvrijheid ondergeschikt maken aan het discriminatieverbod.

Erfbelasting omlaag

Modernisering van de schenk- en erfbelasting. We verlagen het tarief schenk- en erfbelasting voor mensen zonder partner en zonder kinderen die willen schenken of nalaten aan vrienden of kennissen

 

Wij realiseren ons dat het gehele verkiezingsprogramma van de VVD belangrijk is, heel veel leden hebben er, door middel van amendementen, aan meegewerkt. Wij realiseren ons ook, dat in een coalitie compromissen moeten worden gesloten. Toch willen wij met name bovenstaande punten extra onder uw aandacht brengen. Het is van groot belang dat de VVD, in het nieuwe kabinet, een sterker profiel krijgt. Als dat niet in een meerderheidskabinet kan, dan in een minderheidskabinet. Dat zijn wij met z’n allen aan al onze kiezers verplicht.

Wij wensen u veel succes en een rechte rug bij de verdere onderhandelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *