Input verkiezingsprogram: Economie & Inkomen

Afpakken stopt, werk moet weer meer gaan lonen.

Liberalen geloven in eigen verantwoordelijkheid. Daar hoort bij dat werk moet lonen, en dat de vruchten van arbeid niet worden afgenomen om die uit te delen aan mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ook sparen voor het nageslacht hoort bij die eigen verantwoordelijkheid. Werk moet lonen en de overheid bemoeit zich zo min mogelijk met inkomens of vermogensverdeling.

In Nederland is een situatie ontstaan dat het werken voor veel mensen niet meer loont. Dit moet anders. Het fraudegevoelige toeslagenstelsel remt mensen ervan af om te gaan werken. Het is een pervers systeem, waarbij ook een vorm van arbeidssubsidie in de hand wordt gewerkt. Daarom bouwen we de toeslagen volledig af. Er wordt toegewerkt naar een systeem waarbij er over de eerste 20.000 euro inkomen geen belasting meer verschuldigd is. In ruil daarvoor stoppen alle toeslagen. De belastingwet wordt herzien. Belastinginning wordt zo eenvoudiger. De koppeling tussen minimumloon en uitkeringen wordt verlaten waarbij het minimumloon wordt verhoogd. Werk moet lonen.

Behalve belasting vanuit de rijksoverheid is niets meer inkomensafhankelijk, dus geen stapeling meer van nivellerende maatregelen. Niet bij de WLZ, niet bij de kinderopvang. Nergens. De OZB wordt vervangen door een ingezetenenbelasting.

Als de overheid zuinig omspringt met haar geld, dan gaat dat naar lastenverlichting. Voor het MKB, voor werknemers en voor ouderen. We zorgen voor een rechtvaardig systeem dat spaarders en beleggers niet worden bestraft. Sparen moet lonen. In box 3 wordt belast over het reëel ontvangen rendement. We hebben daarbij extra aandacht voor de kleine spaarder en belegger.

Dankzij een sterke Europese Unie kunnen we via handelsverdragen met andere landen economieën gelijkwaardig naar elkaar openstellen en bedrijven die oneerlijk concurreren met oneigenlijke staatssteun uit onze markt weren. Tegelijkertijd mag de (EMU) Economische Monetaire Unie onze samenleving niet financieel uithollen, omdat de ECB eurozonelanden die zich niet aan de afspraken houden blijft financieren. De inflatie wordt daardoor namelijk deels veroorzaakt. Het lidmaatschap van de eurozone (niet de EU) is een rationele keus. Als de economische schade door het monetaire en politieke beleid van de ECB te groot wordt, is uitreden uit de EMU bespreekbaar. Hier wordt een onderzoek naar gestart.

Nederland doet niet meer mee aan Europese noodfondsen. Ook landen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het vetorecht blijft in stand, alleen zo kan het wettelijke budgetrecht van de Tweede Kamer worden gehandhaafd. Geen bailouts meer dus. Erfbelasting wordt volledig afgeschaft. Deze meest weerzinwekkende vorm van belastingheffing na overlijden moet helemaal verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *